کارمندان نمونه حفاظت محیط زیست همدان معرفی شدند

سه بانوی شاغل در اداره کل ححفاظت محیط زیست استان همدان به عنوان کارمندان نمونه این اداره کل معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان طی جلسه ای که با حضور پرسنل این اداره کل برگزار شد، سید فاطمه موسوی، مرضیه هاشمی و فاطمه کاظمینی به عنوان کارمندان نمونه حفاظت محیط زیست استان معرفی و تجلیل شدند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان در این جلسه بیان کرد: محیط زیست در حال تبدیل شدن به دغدغه عمومی است و اهمیت آن برای بدنه جامعه پر رنگ شده است لذا می توان امیدوار بود وضعیت سازمان حفاظت محیط زیست نیز با وجود مشارکت های مردمی و توجه عمومی بهبود خواهد یافت.
سید عادل عربی ادامه داد: بخش محیط زیست سند راهبردی استان در حال تدوین است و سعی داریم پروژه های تعریف شده محیط زیست استان را به نتیجه مطوب برسانیم.
عربی گفت: توفیق اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان در جشنواره شهید رجایی استان مرهون تلاش تمامی پرسنل این مجموعه است که با همکاری و همدلی و تعامل به نتیجه رسید.
وی خواستار تقویت نظام پیشنهادات این اداره کل شد و گفت: تغییرات پرسنلی در اداره کل حفاظت محیط زیست استان ادامه خواهد یافت.