فراخوان و اطلاعیه ها

اعتبارات سال 1400 اعتبارات تملک: 5 میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبارات جاری: 21 میلیارد و 500 میلیون تومان
بيشتر
(مهار تورم و رشد تولید)