وضعیت هوای همدان

29 فروردین -وضعیت: سالم
26 فروردین-وضعیت: پاک
22 فروردین -وضعیت: سالم
21 فرودین -وضعیت: سالم
سه شنبه 17 فروردین-وضعیت: پاک
یکشنبه 15 فروردین-وضعیت: پاک
1
سال 1400 (تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها)