وضعیت هوای همدان

26 تیر، وضعیت: سالم گزارش شاخص ساعت 11:00 PM2.5: 67 PM10: 67
بيشتر
سال 1400 (تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها)