امر به معروف

آیا امر به معروف و نهی از‌ منکر در جامعه لازم است؟ + موشن گرافی

آیا امر به معروف و نهی از‌ منکر در جامعه لازم است؟ + موشن گرافی

آیا امر به معروف و نهی از‌ منکر در جامعه لازم است؟ + موشن گرافی
بيشتر
(مهار تورم و رشد تولید)