ارتباط با حراست ارتباط با رئیس اداره حراست
نحوه ارتباط 1
08134235573-5 داخلی 121 -
نحوه ارتباط2 081-34224437
(تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین)