فیلم

1401/2/24 شنبه
پاکسازی اطراف منطقه دارستان و بید محب با مشارکت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تویسرکان
بيشتر
(تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین)