مدیران
تماس با مدیران حفاظت محیط زیست استان همدان

ردیف نام سمت شماره تماس تصویر
1 محسن جعفری  نژاد بسطامی مدیرکل 34226162
2 احمد جهانی مقدم

معاون توسعه مدیریت و منابع

34210141
3 مهدی صفی خانی معاون فنی 34227766
4 سید عادل عربی معاون  نظارت و پایش 34210144
5 سعیده آقاخانی رئیس اداره روابط عمومی داخلی 146
6  حجت الله لطفی رئیس اداره بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات 34238000
7 مهدی ضرغامی اکمل رئیس اداره حراست 34224437
8 رضا ندایی اصل رئیس اداره برنامه ریزی و منابع 34210142
داخلی 249
9 عباس ایزدی رئیس اداره آموزش و پژوهش 34224343
10 رضا دانش پژوه رئیس(فرمانده) یگان حفاظت  داخلی 300
11 الهام مقدم فر رئیس اداره امور اداری 34210142
12 همایون رسته نیا رئیس اداره امور مالی 34210142
داخلی 249
13 حجت اله لطفی سرپرست اداره حقوقی 34238000
14 رضا عبدالهی رئیس اداره محیط زیست انسانی داخلی 222
15 فاطمه کاظمینی رئیس اداره محیط زیست طبیعی 216
16 مینو نافع رئیس اداره امور آزمایشگاه ها 34210145
17 پیمان زرین رئیس اداره نظارت و پایش داخلی 227
18 جواد نوری اظهر رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش 34210145
19 مجید شعبانلو رئیس اداره شهرستان همدان داخلی 109
20 عباس نجاری رئیس اداره شهرستان ملایر 08133350014
21 رضا گوهری رئیس اداره شهرستان تویسرکان 08134921785
22 مهرداد سلگی رئیس اداره شهرستان نهاوند 08133239845
23 مجید اسکندری رئیس اداره شهرستان اسدآباد 08133123493
24 سیروس عزیزی سلمانی رئیس اداره شهرستان کبودراهنگ 08135225860
25 فاطمه موسوی موید رئیس اداره شهرستان فامنین 08136826383
26 محمد کرمعلی گیلانه رئیس اداره شهرستان رزن 08136223389
27 معصومه پارچیان رئیس اداره شهرستان بهار 08134506411
28 کارشناسان 34235573-6 تلفنخانه: 232

بيشتر
سال 1400 (تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها)