ارتباط با بازرسی
ارتباط با بازرسی و هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری تماس با رئیس اداره بازرسی و مدیریت عملکرد:
 
نام شماره تماس
حجت الله لطفی 34238000-081
بيشتر
سال 1400 (تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها)