وضعیت هوای همدان

2 اردیبهشت-وضعیت: سالم گزارش شاخص ساعت 11:00 PM2.5: 57 PM10: 71
بيشتر
سال 1400 (تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها)