وضعیت هوای همدان

اطلاعیه وضعیت کیفیت هوا 30 آبان:سالم براساس اطلاعات دریافت شده از ایستگاههای سنجش الودگی هوا اکنون غلظت آلاینده ذرات با قطر کمتر ار ۲/۵ میکرون پایین تر از حد مجاز بوده و بیانگر شرایط قابل قبول است.
بيشتر
سال 1400 (تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها)