وضعیت هوای همدان

اطلاعیه وضعیت کیفیت هوا: 14 آذر : ناسالم برای گروه های حساس 14 آذر 1400-براساس اطلاعات دریافت شده از ایستگاههای سنجش الودگی هوا اکنون غلظت آلاینده ذرات با قطر کمتر ار ۲/۵ میکرون بالاتر از حد مجاز بوده و بیانگر شرایط ناسالم برای گروه های حساس است.
بيشتر
سال 1400 (تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها)