وضعیت هوای همدان

اطلاعیه 27 آذر 1400-سالم وضعیت کیفیت هوا قابل قبول-سالم براساس اطلاعات دریافت شده از ایستگاههای سنجش الودگی هوا اکنون غلظت آلاینده ذرات با قطر کمتر ار ۲/۵ میکرون پایین تر از حد مجاز بوده و بیانگر شرایط قابل قبول می باشد.
بيشتر
سال 1400 (تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها)